بزرگترین انتقادم به خودم وقتی که از روی ضعف گریه میکنم

خدیا میخوام قوی باشم دیگه این دختر نازنازی دلم و بدجور میزنه...

/ 3 نظر / 9 بازدید
باران

نیدونستم این وبو هم داری .. نسیمانه ،چه اسم زیبایی [گل][قلب]

مريم

گريه كردن نشانه ضعف نيست ولي براي چيزي كه ارزش مرواريدهاي قشنگ چشماتو داره گريه كن نه براي غم نه براي دلتنگي فقط براي عشق گريه كن نسيم جان