دلم برا آدم های که سجاده به آب میکشن تنگ شده

آخه این روزها دیگه هیچ کس سجاده م به آب نمیکشه

عوضش میشنن و پاشون و میندازن رو پاشونو قهوه تلخ فرانسه میخورن و

 فلسفه غرب تحلیل میکنن

چنین گفت داستایوفسکی........

/ 6 نظر / 10 بازدید
الناز

چرا، آب می کشن[عصبانی] وا3 دوتاشون[ناراحت]

پویا

دلت که گرفت ، دیگر منت زمین را نکش اگر هیچکس نیست ، خدا که هست . . . راه آسمان باز است ، پر بکش او همیشه آغوشش باز است ، نگفته تو را میخواد...

پویا

وای خدا نکنه کی گفته شما بمیرید گفتم نگاهی به آسمان بینداز و بالهای قشنگت را بردار و ساعتی هم پرواز پرندگان خدا باش آبی آسمان منتظر توست منت زمین رو نکش [گل][گل]

مبارک

[سوال]

نسیم

[تایید][دست] آآآآآآآآآآآاای گفتی ی ی ی ....