/ 2 نظر / 23 بازدید
مريم

متاسفانه برعكس شده اينقدر دروغ زياد گفته ميشه كه با جسارت و راحتي بيان ميشه اما براي اينكه القا كني داري واقعا راست ميگي گاهي دهها قسم و آيه مي خوريم كي بشه اين دروغ از دنيا حذف بشه[افسوس]