ماندم من در این ایستگاه سرد و متروک میان این مردم نااشنا و اشنا چه میکنم

نشسته ام و کتاب میفروشم به مردمی که تنها دغده شان همچون نیاکانشان احساس تفاخر و فخرفروشی است و از طبقه بالاتا فرودست ترین همیشه دنبال کمتر از خود بودند تا برتری نداشته خود را نشان دهند ...

/ 1 نظر / 34 بازدید

hhhmmmmmmmm